HAKOMetar
HAKOMetar


Pokretanje aplikacije
Download aplikacije
Upute za pokretanje aplikacije
Upute za korištenje aplikacije
Česta pitanja

Pravilnik
Izvedbeno rješenje
Pristup rezultatima mjerenja

Download Java Runtime-a
Upute za instalaciju Java Runtime-a
Upute za konfiguraciju Java Runtime-a (Linux)


Upute za korištenje

Aplikacija prikuplja podatke o računalu s kojeg se izvršava te o lokalnoj mreži u kojoj se računalo nalazi. Analizu prikupljenih podataka obavlja operator ili HAKOM.

Aplikaciju je potrebno izvršiti sedam puta u roku od deset dana. Maksimalno jedno valjano mjerenje dnevno u razdoblju od 19:00 do 23:00 sati.

Mjerenje se mora obaviti uz sljedeće uvjete: da ste jedini korisnik na svom računalu, da nemate pokrenutu niti jednu drugu aplikaciju, da je Vaše računalo jedini uređaj (pored preklopnika/usmjernika od davatelja usluge) u lokalnoj mreži, da ste spojeni žičnom vezom (bežična veza mora biti isključena), da nemate pokrenutu/uspostavljenu VPN vezu bilo koje vrste.

Neki od uzroka pogreške pri mjerenju tj. upozorenja mogu biti preslabo računalo, računalo dodatno opterećeno korisničkim procesima, druga računala u lokalnoj mreži, korištenje bežične veze tijekom mjerenja, korištenje VPN veze i sl.

Ukoliko neki od ovih uvjeta nije ispunjen, mjerenja se ne smatraju valjanima.

Rezultati su valjani ukoliko tijekom izvršavanja aplikacije niste dobili niti jedno upozorenje. Ukoliko postoji jedno ili više upozorenja mjerenje se ne smatra valjanim te operator ne mora prihvatiti vaš prigovor.

Aplikaciju pokrećete na vlastitu odgovornost. Niti HAKOM niti CARNet ne preuzimaju odgovornost za moguću štetu ili gubitak podataka nastalim uslijed korištenja aplikacije.HAKOMetar